afhenting +25.000 varer på lager
frifragt Fri fragt over 699 ekskl. moms
levering Levering 1-2 hverdage

Du handler som

Abena overfladedesinfektion

Varenummer: 610.6942
Minimumskøb 1
Antal Pris pr. FL Spar
1 FL
70,89 kr.
12+ FL
70,89 kr.
0,00 kr. 0%
ekskl. moms

70,89 kr.

0,00 kr.

Leveringstid: 1-3 Hverdage

Lagervare i 0 butikker

Redoffice Konpap Thisted A/S : 0 stk.
Redoffice Konpap Viborg : 0 stk.
Redoffice Konpap Holstebro : 0 stk.
Redoffice Konpap Nykøbing : 0 stk.
Redoffice Konpap Skive : 0 stk.
Flaske med overfladedesinfektion til desinfektion af overflader og udstyr. Virker hurtigt og effektivt mod bakterier, svamp og diverse vira. Er godkendt af fødevarestyrelsen J. nr.2009-20-5409-00106 med dispensation for efterskyl med vand.
• Til brug på overflader og instrumenter
• Produktet er vurderet af CEI som beregnet til desinfektion af overflader i sundhedssektoren
• Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU
• Flaske med kliklåg
• Indeholder 70% ethanol.

Brugsanvisning: Objektet holdes fugtigt i minimum 1 minut for optimal effekt. Efterskyl med vand hvis overfladen skal i kontakt med fødevarer.

Klassifikation af dette produkt er udført i overensstemmelse med forordning nr. 1272/2008
• Eye Irrti. 2: Øjenirritation, Kategori 2, H319
• Flam. Liq, 2: Brændbare væsker, Kategori 2, H225

Faresætninger:
• Eye Irrit. 2: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation
• Flam. Liq. 2: H225 - Meget brandfarlig væske og damp

Sikkerhedssætninger:
• P102 Opbevares utilgængeligt for børn
• P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt
• P233 Opbevar indholdet et stikker sted
• P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
• P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
• P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt
• P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med reglerne om farligt affald eller emballage og emballageaffald henholdsvist
Læs mere Læs mindre
Indhold: 1000 ml
Indhold: 1000 ml
Kolli: 12
Mærke: ABENA, Abena
Type: Overfladedesinfektion
Type: Overfladedesinfektion
Yderkarton: 720
Yderkarton: 720

Producent: Closan

Emballage Afgift: 0,00 kr.