afhenting +25.000 varer på lager
frifragt Fri fragt over 699 ekskl. moms
levering Levering 1-2 hverdage

Du handler som

Abena Flydende hånddesinfektion

Varenummer: 179.6902
Minimumskøb 1
ekskl. moms

62,15 kr.

Leveringstid: 1-3 Hverdage

Lagervare i 0 butikker

Redoffice Konpap Thisted A/S : 0 stk.
Redoffice Konpap Viborg : 0 stk.
Redoffice Konpap Holstebro : 0 stk.
Redoffice Konpap Nykøbing : 0 stk.
Redoffice Konpap Skive : 0 stk.

Anbefalet tilbehør

Abena dispenser

Varenummer: 610.6899

Leveringstid: 2-4 Hverdage

118,88 kr.

Minimumskøb 1
Hænderne er vores største smittekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. Abena hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.

Kan bruges i ståldispenser, som kan købes på varenr. 1942142. Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket.

Klassifikation af dette produkt er udført i overensstemmelse med forordning nr. 1272/2008 (CLP).
• Eye Irrti. 2: Øjenirritation, Kategori 2, H319
• Flam. Liq, 2: Brændbare væsker, Kategori 2, H225

Faresætninger:
• Eye Irrit. 2: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation
• Flam. Liq. 2: H225 - Meget brandfarlig væske og damp

Sikkerhedssætninger:
• P102: Opbevares utilgængeligt for børn
• P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt
• P233: Opbevar indholdet et sikkert sted
• P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
• P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
Læs mere Læs mindre
Indhold: 1 l
Indhold: 1 l
Kolli: 10
Mærke: ABENA, Abena
Type: Hånddesinfektion flydende
Type: Hånddesinfektion flydende
Yderkarton: 720
Yderkarton: 720

Producent: AbenaA/S

Emballage Afgift: 0,00 kr.